Regulamin

Zimowa Karpacka Piątka
18.02.2024 r.


1. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 • Promocja Twierdzy Przemyśl.
 • Promocja miasta i regionu.
 • Promocja Międzynarodowej Konferencji „Europa Karpat”.
 • Promocja zdrowego stylu życia, zapobiegania uzależnieniom wśród młodzieży i dorosłych.


2. ORGANIZATOR

 • Stowarzyszenie Przemyski Klub Biegacza


3. WSPÓŁORGANIZATOR

 • Urząd Miasta w Przemyślu
 • Lasy Państwowe


4. INFORMACJE I KONTAKT

karpackapiatka.przemyskiklubbiegacza.pl
www.przemyskiklubbiegacza.pl
www.facebook.com/zimowakarpackapiatka

Dyrektor zawodów
Mieczysław Jałocha • tel. 608 511 542 • m.jalocha@poczta.onet.pl

Zastępca Dyrektora
Daniel Dryniak • tel. 693 946 448 • danieldryniak@gmail.com

Sędzia Główny Zawodów
Barbara Jałocha • tel. 608 511 653 • barjal@poczta.onet.pl

Koordynator biegu
Robert Bal • tel. 606 333 570 • rak76@o2.pl


5. TERMIN I MIEJSCE

 • 18 luty 2024 r. Przemyśl, godzina 10:00.
 • Start i meta – Przemyśl ul. Rynek.
 • Dystans 5 km.


6. TRASA

 • 1 pętla.
 • Pofałdowana (teren Parku Miejskiego i Rynek w Przemyślu).
 • Nawierzchnia kamienista, brukowa, fragmentami miękka.
 • Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.
 • Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 60 minut.
 • Start godz. 10:00.
 • Mapa oraz profil trasy, zostanie podany na stronie internetowej zawodów w odrębnym komunikacie.


7. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY

 • Biuro zawodów, szatnie oraz depozyt znajdować się będzie w sali gimnastycznej, ul. Ratuszowa 1 Przemyśl.
 • Biuro zawodów czynne będzie w niedzielę 18 lutego 2024 r. w godz. 7:30 – 9:30.
 • Pozostawienie i odbiór depozytów odbywać się będzie na podstawie numeru startowego.
 • Za rzeczy wartościowe pozostawione w depozycie organizator nie odpowiada.


8. KLASYFIKACJA

 • Klasyfikacja Generalna Kobiet i Mężczyzn.
 • Klasyfikacja w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn:
  • K, M-20       14-29 lat,
  • K, M-30       30-39 lat,
  • K, M-40       40-49 lat,
  • K, M-50       50-59 lat,
  • K, M-60       60 i starsi.
 • Klasyfikacja w Kategorii Mieszkańcy Przemyśla Kobiet i Mężczyzn.
 • Klasyfikacja w Kategorii Pracownik PGNiG.
 • Nagrody w kategorii Open i Kategoriach Wiekowych nie dublują się.
 • Podstawą klasyfikacji jest pomiar czasu – elektroniczny, z wykorzystaniem transponderów pomiarowych (chipów) wklejonych w numer startowy wydawany nieodpłatnie w biurze zawodów przy weryfikacji wraz z pakietem startowym.
 • Brak odczytu pojawienia się zawodnika na danym punkcie może spowodować dyskwalifikację.
 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie czasu brutto (liczonego od strzału startera).
 • Zawodnicy, którzy nie ukończyli biegu lub nie zmieścili się w limicie czasu nie będą ujęci w klasyfikacji końcowej biegu.


9. UCZESTNICTWO

 • W zawodach mogą startować osoby, które wypełniły formularz zgłoszeniowy, wpłaciły wpisowe i ukończyły 14 lat.
 • Limit uczestników biegu – 260 osób.
 • Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń, lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
 • Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
 • Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
 • Przekazanie organizatorowi podpisanego oświadczenia oznacza, że uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w imprezie i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko startując w biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zapoznał się z regulaminem biegu i akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 • Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać widoczne numery startowe organizatora przymocowane do koszulek sportowych na piersiach pod groźbą dyskwalifikacji.
 • Uwaga: Jeżeli chcesz, żeby ktoś inny odebrał za Ciebie pakiet startowy, musi posiadać upoważnienie do odbioru pakietu i ksero Twojego dowodu osobistego do wglądu.


10. ZGŁOSZENIA, OPŁATY

 • Zapisy do biegu odbywają się przy pomocy formularza elektronicznego dostępnego na stronie biegu do dnia 11 lutego 2024 r. lub osobiście 18 lutego 2024 r. w biurze zawodów – tylko w przypadku wolnego limitu zgłoszeń. Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
 • Za zgłoszenie uważa się prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz uiszczenie opłaty startowej.
 • Opłata startowa 40 zł (pakiet bez koszulki) w biurze zawodów 60 zł.
 • Opłata startowa 70 zł (pakiet z koszulką techniczną firmy ATTIQ) – tylko przy zapisie online.
 • Ze względu na limit 260 osób liczy się kolejność wpłat !!!
 • Opłatę startową należy wpłacać poprzez system online.
 • W przypadku odwołania biegu zwrot 100% wpisowego.
 • W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Jest możliwości przeniesienia jej na inną osobę. Prosimy o kontakt.


11. NAGRODY

 • Organizator przewiduje pamiątkowe statuetki i nagrody finansowe.
 • W klasyfikacji Generalnej Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III.
 • W klasyfikacji w Kategoriach Wiekowych Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III.
 • W klasyfikacji w Kategorii Mieszkańcy Przemyśla Kobiet i Mężczyzn – miejsca I-III.
 • W klasyfikacji w Kategorii Pracownik PGNiG – miejsca I-III.


12. ZASADY FINANSOWANIA

 • Zawodnicy startują na własny koszt.
 • Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
 • W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
  • Elektroniczny pomiar czasu,
  • Folie NRC,
  • Koszulkę techniczną (dla pakietów z koszulką),
  • Agrafki,
  • Pamiątkowy medal,
  • Napoje i lekki posiłek na mecie.


13. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 zwany dalej „Administratorem”.
 • Przekazanie danych osobowych przez zawodnika Organizatorowi jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek uczestnictwa w biegu. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Warunkiem uczestnictwa w biegu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawodnika, w tym do ich udostępnienia przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195, w celu zamieszczania wyników z biegu oraz na nieodpłatną publikację wizerunku utrwalonego w przekazach telewizyjnych, internetowych, radiu, gazetach, magazynach i umieszczania wizerunku w materiałach promocyjno – reklamowych wydawanych przez Przemyski Klub Biegacza ul Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl, NIP 7952528195 Ponadto, warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie zgody na gromadzenie danych zawodnika do potrzeb administracyjnych i analitycznych oraz na nieodpłatne wykorzystanie wizerunku zawodnika utrwalonego w formie fotografii lub zapisu video.
 • Administrator może przekazać lub udostępnić dane osobowe wyłącznie tym podmiotom lub osobom (np. wolontariuszom wydającym pakiety), które realizują na zlecenie Organizatora czynności związane z organizacją i przebiegiem biegu, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji biegu.
 • Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Zawodników zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Administrator zapewnia Zawodnikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, a od dnia 25 maja 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Administrator przetwarza dane osobowe Zawodników w celach wysyłania Zawodnikom za pomocą e-maili oraz SMS-ów informacji o imprezie i aktualnym przebiegu organizacji oraz innych imprezach Organizatora jedynie za zgodą Zawodnika (wyrażenie zgody odbywa się poprzez dokonanie opłaty startowej i zaakceptowanie regulaminu biegu).
 • Administrator zapewnia, że dane związane z procesem płatności, tj. numery i dane kart kredytowych oraz kody dostępu do internetowych kont bankowych nie są zapisywane przez Administratora. Celem zabezpieczenia poufnych danych transakcje dokonywane przez zewnętrzny system płatności internetowej są szyfrowane.


14. UWAGI KOŃCOWE

 • Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
 • Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
 • Bieg rozegrany będzie bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Wyniki dostępne będą po zakończeniu biegu na tablicach w okolicy mety oraz w biurze zawodów.
 • Organizator zapewnia opiekę lekarską w trakcie trwania imprezy.
 • Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
 • Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.